Privacy reglement

Step Up Now respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben wij persoonlijke gegeven van jou nodig. In dit reglement lees je welke gegevens wij gebruiken, waarom wij deze gegevens gebruiken en hoe deze worden beschermd, opgeslagen en verstrekt. Step Up Now vindt het van belang om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Contactgegevens
Step Up Now
Molenstraat 51
7481 GK Haaksbergen
053-2303455
info@stepupnow.nl

Communicatie over het privacyreglement
Jij wordt door Step Up Now geïnformeerd over ons privacyreglement tijdens het intakegesprek. Jij ondertekent voor het feit dat je op de hoogte bent van ons privacyreglement en dat je akkoord bent de registratie van jouw persoonsgegevens. Je kan de intaker vragen om een exemplaar van ons privacyreglement. Ook kun je deze digitaal inzien via de website van Step Up Now. Medewerkers van Step Up Now zijn op de hoogte van dit reglement.

AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

In de AVG wordt gebruikgemaakt van een aantal begrippen. Om het voor jou duidelijk te houden hebben wij hieronder een aantal begrippen uitgelegd:

 • Persoonsgegevens: zijn alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen.
 • Bijzondere persoonsgegevens: zijn gegevens die bijvoorbeeld gaan over gevoelige onderwerpen zoals politieke voorkeuren, geloofsovertuigingen of etnische achtergrond.
 • Gegevens over gezondheid: zijn gegevens over de geestelijk en/of lichamelijke gezondheid van een persoon.
 • Betrokkene: is de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Bestand: is een gestructureerde verzameling van persoonsgegevens.
 • Verwerking: is alles wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, samenvoegen, opvragen, verstrekken, afschermen en wissen.
 • Verwerker: is de persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt.
 • Toestemming: is wat jou gevraagd wordt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit gebeurt binnen Step Up Now o.a. tijdens een intakegesprek dmv. diverse toestemmingsverklaringen, waarbij jouw handtekening nodig is. Documentnaam:Privacy reglement Versie 1 Documentnummer:DOC-PRI-01
 • Verwerkingsverantwoordelijke: is een persoon of instantie die, eventueel samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Bij Step Up Now is de directie de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Ontvanger: is de persoon of organisatie die de persoonsgegevens ontvangt.
 • Derden: een natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

De AVG stelt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

 • wanneer jij (of jouw wettelijk vertegenwoordiger / mentor of curator) toestemming heeft gegeven voor de verwerking
 • voor de uitvoering van een overeenkomst waar jij onderdeel van bent
 • om een verplichting na te komen die de wet staat
 • om ernstige bedreiging van de gezondheid van jou te bestrijden
 • voor de goede vervulling van een taak van algemeen belang
 • voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang

Welke persoonsgegevens verwerkt Step Up Now van jou?
Step Up Now verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk en relevant zijn voor de zorgverlening. Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens:

 • Voor-, achternaam en tussenvoegsels
 • Geslacht
 • Adres
 • BSN
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum en plaats
 • Nationaliteit
 • Contactgegevens van wettelijk vertegenwoordiger / familie / bewindvoerder etc.
 • Medische informatie, denk hierbij aan medicijngebruik, hulpverleningsgeschiedenis etc.
 • Gegevens van huisarts / tandarts
 • Indicatiebesluiten / beschikkingen
 • Overige documenten zoals zorgplannen en rapportages

Met welk doel verwerkt Step Up Now persoonsgegevens van jou?
Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van sommige wetten, zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg zijn de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd, net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden. De hoofddoelen waarvoor Step Up Now jouw persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • Om te zorgen voor goede begeleiding bij wonen, werken en leren
 • Het stimuleren en een permanente vorm van kwaliteitscontrole
 • Voor het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde vergoedingen voor de aan jou geleverde diensten en zorg
 • Het voldoen van wettelijke verplichtingen
 • Het evalueren en onderzoeken van de zorg/hulpverlening
 • voor eventuele klachtenafhandeling en geschillen beding

Step Up Now heeft de verantwoording opslag persoonsgegevens vastgelegd in een document genaamd verantwoording opslag persoonsgegevens.

Beveiliging
Step Up Now heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Jouw gegevens worden, zo ver mogelijk, alleen digitaal beveiligd bewaard. Wanneer het noodzakelijk is persoonsgegevens op papier te hebben, bijvoorbeeld om gescand te worden dan gebeurt dit z.s.m waarna papieren worden teruggeven dan wel vernietigd. Step Up Now heeft binnen haar organisatie sterk afgebakend welke personen toegang hebben en krijgen tot jouw gegevens. Alleen jouw directe begeleiders, gedragswetenschapper, administratief medewerkster en management hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Personen die namens Step Up Now toegang hebben tot jouw gegevens hebben allen een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Step Up Now en haar medewerkers vinden vertrouwelijkheid, correctheid en volledigheid van informatie van groot belang.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wanneer Step Up Now jouw persoonsgegevens of overige informatie verstrekt aan derden dan gebeurt dit te allen tijde met jouw toestemming. Hiervoor teken je de toestemmingsverklaring delen van persoonsgegevens met derden. Het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de taakuitoefening. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Informatie ten behoeve van de financiering van de hulpverlening. Bijvoorbeeld voor de indicatie die via de WMO / Jeugdwet of WLZ loopt.
 • Noodsituaties waarbij Step Up Now een hulpverlener (bijvoorbeeld ziekenhuis/dokter etc) op de hoogte moet stellen van jouw gezondheid.
 • Bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is Step Up Now verplicht om gebruikt te maken van het afwegingskader in de Meldcode. Een melding bij Veilig Thuis kan een gevolg zijn.
 • Step Up Now verstrekt alleen gegevens aan organisaties of instanties die onder de Europese Wetgeving vallen (AVG)

Datalekken
Wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben of wanneer persoonsgegevens tijdelijk niet beschikbaar zijn, spreken we van een datalek. Wanneer een datalek heeft plaatsgevonden meldt Step Up Now dit uiterlijk 72 uur nadat er kennis is genomen van de inbreuk, aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Step Up Now zal vervolgens het advies opvolgen wat vanuit de
Autoriteit Persoonsgegevens komt en jou op de hoogte stellen. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd. Hoe te handelen bij een datalek is intern vastgelegd, binnen Step Up Now, in het protocol Datalekken. Deze wordt beheerd door de privacyfunctionaris.

Camerabeveiliging
Step Up Now wil haar cliënten, medewerkers en bezoekers beschermen. Camerabeveiliging wordt ingezet om aan dit doel bij te dragen. De camera’s bevinden zich in de openbare ruimten en werken 24 uur per dag. Step Up Now draagt met haar camera beveiliging zorg voor de bescherming van ieders privacy. De bewaartermijn van de camerabeelden is niet langer dan noodzakelijk en zal binnen 21 dagen automatisch worden gewist, tenzij beelden om noodzakelijke redenen zijn veiliggesteld. Meer informatie over de cameratoezicht op locaties van Step Up Now staat vermeld in het protocol Cameratoezicht.

Bewaartermijnen
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de in het privacyreglement beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Jouw rechten
Volgens diverse wetgevingen zijn de volgende rechten van kracht, waar jij aanspraak op kan maken:

 • Recht op informatie. Je hebt het recht om Step Up Now te vragen of en hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzage recht. Je hebt het recht om de mogelijkheid te krijgen of en op welke manier jouw gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht. Wanneer blijkt dat jouw gegevens niet kloppen, dan heb je het recht om een verzoek in te dienen bij Step Up Now om dit te corrigeren. Dit recht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee je het niet eens bent. Wel mag je van Step Up Now verwachten dat deze jouw schriftelijke mening toevoegt aan het dossier.
 • Recht van verzet. Jij, maar ook jouw mentor/curator/wettelijk vertegenwoordiger hebben het recht om persoonsgegevens niet meer te verwerken. Dit zal wel de levering van de zorgverlening in het gedrang brengen.
 • Recht op bezwaar. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van jou zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken. Step Up Now zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde belangen zijn voor de verwerking.
 • Recht op vergetelheid. Je hebt recht op het verwijderen van jouw gegevens in de volgende gevallen:
  • Gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor ze verwerkt zijn.
  • Intrekken van toestemming.
  • Onrechtmatigheid. Dit geldt wanneer er sprake is van verwerkte persoonsgegevens waarvan geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
  • Wanneer de wettelijke bewaartermijn is verstreken is Step Up Now verplicht om gegevens te wissen.
  • De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website.

Contact
Mochten er nog onduidelijkheden zijn n.a.v. het lezen van dit privacyreglement, heb je vragen of een klacht? Neem dan contact op met jouw begeleider of Step Up Now algemeen. Je kunt in contact komen met Step Up Now via onderstaande gegevens. Mocht je er niet uitkomen, dien dan gerust een klacht in via onze onafhankelijke klachtencommissie Klachtenloket Zorg. Je kunt het Klachtenloket Zorg bereiken door te bellen naar telefoonnummer 070-3105392. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Contactgegevens
Step Up Now
Molenstraat 51
7481 GK Haaksbergen
053-2303455
info@stepupnow.nl

Disclaimer
Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.